Main content

Wettelijke en reglementaire informatie


U bezoekt de website van het bedrijf AXA IM Benelux - Netherlands Branch N.V.,
gevestigd :

Atrium - Tower A, 14th Floor - Strawinskylaan 2701 -1077 ZZ Amsterdam

VAT : 8135.83.196.B01.
Tel. : + 31 20 795 19 00
Fax : + 31 20 795 19 01
Email-adres : hanneke.veringa@axa-im.com

AXA IM Benelux N.V. Netherlands Branch is vanaf 1 August 2006 aanwezig in Nederland.

Sinds 1 november 2007 is AXA IM Benelux N.V. erkend als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies voor volgende beleggingsdiensten :

- Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen;

- Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

- Beleggingsadvies.

 
Deze site is bestemd voor de Nederlandse internetgebruikers.

Bijgevolg zijn de gegevens en publicaties die verspreid worden op de site, onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. De raadpleging van deze gegevens vanuit andere landen gebeurt uitsluitend op risico van de lezer.

Op de fondsen die op deze site gepromoot worden, kan men enkel intekenen in die rechtsgebieden waar hun commercialisering en promotie toegelaten is. Deze website is louter informatief bedoeld. Dit is geen transactiesite.

AXA IM Benelux besteedt de grootste zorg aan de ontwikkeling en de update van deze website, om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. AXA IM Benelux garandeert echter niet de correctheid van de gegevens op haar site: de gebruiker is er zich ook van bewust dat de informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

AXA IM Benelux kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden op de site, met uitzondering van gevallen van bedrog of ernstige fout. AXA IM Benelux wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik dat mogelijk gemaakt wordt van haar website.

AXA IM Benelux kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit verkeerde of onwettige informatie die meer bepaald toe te schrijven is aan de eventuele verspreiding van virussen, technische fouten, verbindingsverbrekingen of de frauduleuze tussenkomst van derden, en dat niettegenstaande het feit dat AXA IM alle vereiste zorg besteedt aan de beveiliging van haar site en aan de controle van de verspreide informatie.

De markt- en beheercommentaren op deze site weerspiegelen het sentiment van AXA IM ten aanzien van de markten, op basis van de beschikbare actuele informatie. Ze vormen geenszins een contractueel element, noch een voorstel of een aansporing tot belegging of arbitrage. De geformuleerde aanbevelingen vormen geen verbintenis vanwege AXA IM. Alle producten en waarden vermeld op deze site zijn onderhevig aan marktschommelingen en er kan geen enkele garantie gegeven worden omtrent hun toekomstige evolutie. Alvorens in te tekenen is het aanbevolen het uitgifteprospectus van de ICBE in kwestie te raadplegen en van de specifieke tariefroosters voor elke verdeler en het meest recente jaarverslag.

De informatie die op deze site gepubliceerd wordt, is een aanvulling op de wettelijke publicaties (prospectus, reglement of statuten, halfjaarverslagen, jaarverslagen, ...), die op eenvoudig verzoek ook beschikbaar zijn op de zetel van AXA IM Benelux nv, Vorstlaan 36, 1170 Brussel.

Sommige publicaties kunnen informatie bevatten over Instellingen voor Collectieve Belegging die niet in Nederland geregistreerd zijn bij de Autoriteit Financiele markten. In dit opzicht kunnen privébeleggers dus niet intekenen op deze Instellingen voor Collectieve Belegging. Voor volledige informatie over de in Nederland geregistreerde Instellingen voor Collectieve Belegging verwijzen we naar de volgende rubriek op de website van de AFM:
 
www.afm.nl

 
Rendement van de fondsen

De waarde van de beleggingen en het inkomen dat eruit voortvloeit, kan zowel dalen als stijgen en is niet gewaarborgd. De prestaties uit het verleden vormen niet noodzakelijk een leidraad voor de toekomstige prestaties. De wisselkoersen kunnen ook de oorzaak zijn van het stijgen of dalen van de waarde van de beleggingen.

Aan beleggingen in ICBE's kunnen bepaalde risico's verbonden zijn. Wij raden u bijgevolg aan vóór elke beleggingsbeslissing financieel advies in te winnen. Elke belegging in een ICBE dient inderdaad te gebeuren op basis van de voorgeschreven documenten: het laatste prospectus eventueel samen met het Belgische addendum, de statuten en het meest recente jaarverslag.

Belangrijke informatie: waardering van de toetredingen, uittredingen of overdrachten voor AXA World Funds, paraplusicav naar Luxemburgs recht ("AXA WF"):

De op de website vermelde inventariswaardedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de markten die de basis vormt voor de berekening van deze inventariswaarden, en niet met de officiële datum van wettelijke publicatie.

Deze inventariswaarden en de datum van de markten waarnaar ze verwijzen, worden ter informatie vermeld en stemmen niet overeen met de uitvoeringsdatum van de orders.

Conform het prospectus worden toetredingen, uittredingen of overdrachten inderdaad verwerkt op basis van de publicatiedatum van de inventariswaarde. De toetredings- of uittredingsorders die de transfer agent elke werkdag van de SICAV (D) vóór 15 uur CET ontvangt, worden dus uitgevoerd op basis van de NIW die de volgende werkdag berekend wordt (D+1)*. Deze D+1 gedateerde NIW is gebaseerd op de op D beschikbare slotkoersen van de onderliggende activa of - indien de koersen niet beschikbaar zijn - op de laatste gekende koersen.
De orders voor toetredingen, uittredingen of overdrachten die na 15 uur CET ontvangen worden, worden de volgende werkdag (D+2) in aanmerking genomen.

*Met uitzondering van de compartimenten AXA WF Talents Brick, AXA WF Force 3, AXA WF Force 5, AXA WF Force 8, AXA WF Portable Alpha Absolute en AXA WF Framlington Japan. Voor deze compartimenten worden de orders die elke werkdag van de SICAV (D) vóór 15 uur ontvangen worden, op basis van de NIW berekend en gepubliceerd op de tweedevolgende werkdag, dus op D+2.

Voor aanvullende informatie of verduidelijkingen kunt u contact opnemen met het kantoor van AXA IM in Brussel.

Voor meer informatie over de MiFID Richtlijn en de gevolgen hiervan, klikt u op MIFID.

Deze internetsite bevat hypertext links naar andere sites die beheerd worden door derden. Deze links en informatiebronnen worden u louter ter informatie beschikbaar gesteld. AXA IM Benelux oefent geen controle uit op deze sites en op de informatie die erop gepubliceerd wordt. AXA IM Benelux kan dus geen enkele garantie bieden omtrent de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

Indien u vanaf uw eigen site een hypertext link wenst te creëren naar deze site, dan dient u hiervoor voorafgaand de toestemming te vragen aan AXA IM Benelux.

Alle persoonlijke gegevens die AXA IM in het kader van haar activiteiten verzamelt via deze site, zullen opgenomen worden in haar bestanden en uitsluitend gebruikt worden voor specifieke financiële of marketingdoeleinden. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht de gegevens in kwestie in te zien en - indien nodig - te laten rechtzetten.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Deze website maakt gebruik van cookies om bepaalde anonieme informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt (om bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan onze website en het gebruik van onze social media sharing tool te meten en te analyseren). Door verder te gaan naar onze website, accepteert u  het gebruik en de installatie van deze cookies. Wij staan derden bedrijven, waaronder AddThis en Sitestat (een dienst van Comscore) toe om bepaalde anonieme informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze niet persoonlijke informatie wordt tot 5 jaar bewaard. Wij gebruiken deze informatie om de efficiëntie van onze website te verhogen. In die zin gebruiken wij uw IP-adres (en eventueel andere vergelijkbare nummers die worden uitgewisseld tussen computers tijdens de reguliere gebruik van internet) om onder andere gegevens over traffic, browser type en computer te verzamelen. Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen.Deze bedrijven gebruiken meestal een cookie of een third party web beacon om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over deze behavioral advertising praktijk te leren, kunt u terecht op  http://www.youronlinechoices.eu.

U kunt de installatie van cookies door uw browser op de volgende manier uitschakelen:

 
Mozilla Firefox 3.0 en recenter :

1. Kies het menu « Tool » en dan « Options »
2. Klik op « Privacy »
3. Kies het menu "Cookie" en selecteer de optie die u het best schikt

Microsoft Internet Explorer 7 en recenter:

1. Kies het menu « Tool » en dan « Internet Options »
2. Klik op « Confidentiality »
3. Selecteer het gepaste level of klik op « Advanced »

Google Chrome 10 en recenter:

1. Klik op het  "Spanner" icoon in de rechter bovenhoek van de browser:
2. Klik op Options...
3. Klik oo "Under the Hood" aan de linkerkant van de brower
4. In de sectie genaamd "Privacy" klik op de knop "Content settings..."

Safari 4.0 en recenter :

1. Klik op het icoon "Cog" in Safari
2. Klik op «Preferences… »
3. Verander de "Security" tab.

Opéra:

1. Kies het menu « File» en dan « Preferences »
2. Klik op « Privacy»

AXA IM is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van deze informatie.Deze informatie kan worden doorgegeven aan andere ondernemingen van de AXA IM Groep. Bij verwerking van deze inlichtingen, verbindt AXA IM zich ertoe om te voldoen aan de wetten op de bescherming van gegevens, en meer algemeen aan de bescherming van de privacy, die van kracht zijn in de Benelux. Als gebruiker van deze Website heeft u het recht om toegang te krijgen en om alle persoonlijke informatie over u te corrigeren door te schrijven naar beneluxmarketing@axa-im.com